Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 43
Số lượt truy cập: 15970492

Qui chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân - Nhiệm kỳ 2011-2012

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Nhiệm kỳ: 2011 – 2012

 

 

 

- Căn cứ Luật Thanh Tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ vào Quyết định số 02/QĐ-CĐ ngày 02 thánh 03 năm 2011 về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân của Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại;

Ban thanh tra nhân dân Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại xây dựng qui chế hoạt động như sau:
 

CHƯƠNG I:

QUI ĐỊNH CHUNG
 

Điều 1: Ban thanh tra nhân dân do hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2010 – 2011 bầu ra và được Ban Chấp Hành Công Đoàn nhà trường công nhận với nhiệm kỳ : 2011 – 2012, và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2: Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
 

CHƯƠNG II:

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
 

Điều 3Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm:

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, nghị quyết của hội nghị Cán bộ -Viên chức ở đơn vị; Giám sát việc thực hiên qui chế dân chủ; Giám sát việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị; Giám sát việc sử dụng quỹ phúc lợi, ngân sách nhà nước; Giám sát việc khiếu tố khiếu nại cấp ở đơn vị.

- Tiến hành kiểm tra khi hội nghị Cán bộ -Viên chức, Ban Chấp Hành Công Đoàn quyết định, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu; hoặc khi phát hiện thấy những dấu hiệu vi phạm có liên quan đến thực hiện chính sách và tiền lương, tiền thưởng,… nếu có quá 1/2 số Ủy viên Ban thanh tra nhân dân đề nghị kiểm tra, thì Ban thanh tra nhân dân đề nghị với Ban Chấp Hành Công Đoàn nhà trường xem xét quyết định tổ chức kiểm tra. Khi kiểm tra xong phải báo cáo kết quả với Ban Chấp Hành Công Đoàn nhà trường.

 Điều 4: Ban thanh tra nhân dân có quyền hạn:

- Kiến nghị với Hiệu trưởng về các vi phạm chính sách, pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức ở  nhà trường. Đối với những vi phạm có liên quan đến Ban Giám Hiệu, Ban thanh tra nhân dân  được quyền báo cáo với thanh tra Nhà nước, Công đoàn và cơ quan quản lý cấp trên;

- Được yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ cần giám sát, kiểm tra cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết;

- Được lập biên bản trong các vụ giám sát, kiểm tra;

- Được cử đại diện dự các cuộc họp của nhà trường mà nội dung có liên quan đến hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ;

- Được đề nghị Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động thanh  tra nhân dân.
 

CHƯƠNG III:

NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN TRONG BAN THANH TRA NHÂN DÂN
 

Điều 5: Ban thanh tra nhân dân làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số. Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban thanh tra:

- Trưởng ban: Phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo, và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Uỷ viên 1: Giám sát việc thự hiện nội qui, qui chế, chế độ, chính sách.

- Uỷ viên 2: Giám sát việc thực hiện thu chi quỹ phúc lợi, ngân sách nhà nước, tài sản, mua sắm trang thiết bị…
 

CHƯƠNG IV:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
 

Điều 6: Ban thanh tra nhân dân họp định kỳ mỗi quí 1 lần để đánh giá hoạt động của quí trước và thống nhất kế hoạch hoạt động cho quí sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra khi cần thiết Trưởng ban có thể triệu tập họp bất thường.

Điều 7: Các thông tin phản ánh, đóng góp ý kiến của Cán bộ - Viên chức có thể gửi qua địa chỉ e-mail: Bttranhandan@ktdn.edu.vn hoặc gặp trực tiếp các thành viên trong Ban thanh tra.   

 Điều 8: Các biên bản và kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân phải được Ban Chấp Hành Công Đoàn đóng dấu mới có giá trị pháp lý và hiệu lực.

 
 
 
 
 
 
 
 
Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp