Giới thiệu về Trung tâm

I. Nhân sự: 

 

            Phó Giám đốc phụ trách:
                   Võ Duy Nhân

Phó Giám đốc:
Nguyễn Phúc Bảo

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Lê Trần Nam Cử nhân Chuyên viên
2 Lê Thị Tường Vi Cử nhân Chuyên viên 0983847948
3 Nguyễn Ngọc Minh Trang Thạc sĩ Chuyên viên 0933649393
         

2. Chức năng: 

 • Tổ chức công tác tư vấn cho HS-SV
 • Tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ cho HS-SV trong quá trình học tập, rèn luyện và đời sống. 

3. Nhiệm vụ: 

3.1. Tổ chức công tác tư vấn cho HSSV: 

 • Tư vấn giới thiệu về ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà trường, cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho đối tượng tuyển sinh của Nhà trường.
 • Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ đang đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến ngành, nghề được đào tạo cho HSSV.
 • Cố vấn cho HSSV trong quá trình học tập theo quy chế cố vấn học tập của Trường.
 • Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn HSSV phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm.
 • Tư vấn cho HSSV một số kỹ năng khi tìm việc làm như: làm hồ sơ, viết đơn xin việc, xử lý tình huống trong phỏng vấn, giao tiếp với người tuyển dụng.
 • Tư vấn các vấn đề về sinh hoạt, đời sống cho HSSV.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho HSSV: 

 • Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ cho HSSV về đời sống như: giới thiệu chỗ trọ; liên hệ với các tổ chức, cá nhân để tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho HSSV.
 • Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho HSSV trong học tập và nghiên cứu khoa học như: Tổ chức các sinh hoạt chuyên đề về phương pháp và kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học; cung cấp thông tin về khoa học kỹ thuật, kinh tế; xã hội giúp đỡ bổ sung và tích lũy kiến thức cho HSSV; tìm kiếm và tiếp nhận các nguồn lực tài trợ, vận động xã hội ủng hộ để hình thành quỹ học bổng, quỹ trợ cấp khó khăn cho sinh viên; đặt quan hệ với các Ngân hàng để hỗ trợ cho sinh viên vay vốn học tập.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình giao lưu, tìm hiểu hoạt động giữa HSSV với các đơn vị kinh tế, văn hoá xã hội trong và ngoài nước và các hoạt động giao lưu quốc tế cho HSSV theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức các câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, giao lưu với các đơn vị sử dụng lao động; tổ chức tham gia các hội chợ việc làm; giúp HSSV bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để hòa nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về HSSV đã tốt nghiệp theo từng năm học để giới thiệu cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.
 • Khảo sát, thống kê về việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp.
 • Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành, nghề mà Nhà trường đào tạo và thông tin phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng công việc của HSSV sau khi ra trường.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.