Nhân sự, chức năng, nhiệm vụ

I. Nhân sự: 

 

Giám đốc:
ThS. Nguyễn Ngọc Tổng

Phó Giám đốc:
ThS. Trần Thị Thanh Vân

Trung tâm có chức năng: Tổ chức hệ thống thông tin của trường; Tổ chức quản lý và điều hành trang thông tin điện tử, mạng thông tin nội bộ và thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Thông tin và Kiểm định chất lượng là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thông tin và kiểm định chất lượng giáo dục của trường. 

Danh sách CB-NV Trung tâm Thông tin & KĐCL 

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ

01

Nguyễn Minh Tâm

Cử nhân

Chuyên viên


38459974
02 Trương Thị Minh Phương    Cử nhân Chuyên viên
38459974

II.  Chức năng: 

III. Nhiệm vụ:
   1. Về tổ chức hệ thống thông tin của trường:
  • Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch thu thập toàn bộ các dữ liệu của trường;
  • Tổ chức phân loại, tổng hợp, phân tích và lưu trữ toàn bộ các thông tin của trường;
  • Cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các đơn vị thuộc trường.
   2. Về tổ chức quản lý và điều hành trang thông tin điện tử của trường, mạng thông tin nội bộ:
  • Thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin về các hoạt động của trường trên trang web;
  • Có biện pháp bảo vệ và an toàn cho trang web;
  • Nghiên cứu để cải tiến và hoàn thiện trang web về hình thức và nội dung;
  • Tổ chức quản lý tốt và đề xuất các biện pháp nhằm khai thác có hiệu quả mạng thông tin nội bộ.
   3. Về thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của trường:
  • Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường;
  • Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các bộ phận chuyên môn của trường trong việc tập hợp, đảm bảo chất lượng thông tin phục vụ công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục của trường;
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng và Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường trong việc tổ chức, triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường.

 

 

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.