Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH
Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị và
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2015
 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Căn cứ chỉ dạo của Đảng ủy khối và nghị quyết của Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại về việc tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, viên chức và học sinh - sinh viên nhà trường góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm 2015.
 • Chào mừng đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại và Đại hội Đảng bộ cấp trên trong năm 2015.
 • Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và các ngày lễ lớn trong năm 2015.

2. Yêu cầu: 

 • Phong trào thi đua phải thiết thực, tiết kiệm và triển khai rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và HSSV Nhà trường.
 • Việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh phải được duy trì thường xuyên và cụ thể hóa trong đời sống hàng ngày.
 • Giải pháp thực hiện phải thiết thực, hiệu quả theo đặc thù của từng đơn vị.
 • Toàn thể Đảng viên phải gương mẫu tham gia.

II. NỘI DUNG: 

 • Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên và SVHS nhà trường với Chủ đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
 • Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiện vụ chính trị được giao trong năm học 2014 - 2015 và triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016
 • Thi đua xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, thân thiện; phát huy sức mạnh của sự đồng thuận tại các đơn vị trong nhà trường.
 • Thực hiện tiết kiệm, chống tham ô lãng phí.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

Đối với Đảng viên & viên chức nhà trường:
 • Nâng cao nhận thức chính trị trong từng đảng viên, gương mẫu trong hoạt động thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm học 2014 - 2015.
 • Thực hiện nếp sống văn minh công sở, chấp hành nghiêm quy định thời gian làm việc; tinh thần, thái độ làm việc, tác phong và trang phục trong công việc. Cải tiến công tác phục vu, quản lý tránh gây phiền hà cho phụ huynh, sinh viên học sinh.
 • Mỗi dơn vị đăng ký một hoạt động thi đua cụ thể phù hợp với điều kiện của đơn vị mang tính khả thi gắn với “Tháng văn minh công sở”.
Đối với giáo viên
 • Tiếp tục cải tiến phương pháp giảng dạy tích cực theo phương châm lấy người học làm trung tâm.
 • Ra đề thi và chấm thi nộp điểm đúng quy định.
 • Mỗi thầy cô giáo có kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy
 • Chấp hành kỷ cương Nhà trường: Chấp hành quy định thời gian lên lớp, xuống lớp; tác phong, trang phục trong trường học đúng mực.
Đối với HS-SV
 • Thi đua học tập, rèn luyện và chống tiêu cực trong thi cử, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.
 • Thực hiện văn minh học đường: Đi học đúng giờ, trang phục theo quy định, rèn luyện chuẩn mực trong ứng xử và giao tiếp; thực hiện tốt nội quy của nhà trường.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 

 • Chi ủy các Chi bộ trực thuộc: Tuyên truyền và vận động toàn thể đảng viên gương mẫu tham gia một cách tự giác và hiệu quả.
 • BCH Công đoàn Trường: Triển khai kế hoạch đến các tổ công đoàn trong toàn trường và theo dõi việc thực hiện ở các đơn vị gắn với trọng điểm "Tháng Văn minh công sở” năm 2015.
 • Phòng Công tác chính trị, Phòng Tổ chức - Hành chính: Phối hợp với BCH CĐ trường tổ chức triển khai kế hoạch thi đua này, phối hợp kiểm tra đánh giá gắn với tổng kết khen thưởng cuối năm
 • Đoàn Thanh Niên trường: Tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và hội sinh viên cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện trong SVHS các lớp gắn với việc đăng ký sinh viên 5 tốt, đoàn viên ưu tú hàng năm.  

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

 • Ngày 15/4 – 20/4/2015: Xây dựng kế hoạch và triển khai (các đơn vị đăng ký thi đua cho Công đoàn và phòng Tổ chức)
 • Ngày 20/4– 10/7/2015: Tổ chức thực hiện kế hoạch.
 • Ngày 10/7 – 15/7/2015: Các đơn vị báo cáo thực hiện, tổng kết toàn trường
Đề nghị toàn thể cán bộ - viên chức và giáo viên hưởng ứng tích cực kế hoạch thi đua nhằm góp phần chuyển biến và phát triển tích cực trong việc thực hiện dạy tốt và học tốt giúpnhà trường hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.
 

TM BTV Đảng ủy
Bí Thư
(Đã ký)
TS. Phạm Châu Thành

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.