Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân" năm 2017

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT
                     .....................................................

 

 

   

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU
“NHÀ GIÁO NHÂN DÂN” NĂM 2017


Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã họp ngày 20 tháng 02 năm 2017 và thống nhất niêm yết danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” để thăm dò ý kiến dư luận.

Mọi phản hồi xin gửi về Tổ Thư ký Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính) trước ngày 06 tháng 3 năm 2017.

TT

Học hàm, học vị hoặc ông/bà

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Tiến sỹ

Phạm Châu Thành

Hiệu trưởng – Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Danh sách này có 01 cá nhân.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TS. Lê Phú Hào

Các tài liệu liên quan đến xét tặng danh hiệu
“Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”:

 

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.