Thông báo về việc triển khai đánh giá, phân loại viên chức năm 2017

 1. Đối tượng đánh giá:
  Tất cả Viên chức đang công tác tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (bao gồm cả viên chức hợp đồng).
  * Lưu ý: Trường hợp viên chức có thời gian công tác tại Trường dưới 06 tháng thì không đánh giá, phân loại.
 2. Nội dung đánh giá:
  Đánh giá viên chức theo các nội dung sau đây:
  • Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
  • Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
  • Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
  • Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
  Đối với viên chức quản lý, ngoài các nội dung nêu trên, việc đánh giá còn được thực hiện theo các nội dung sau đây:
  • Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
  • Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
 3. Phân loại đánh giá:
  Căn cứ Luật Viên chức, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại theo các mức sau:
  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  • Hoàn thành nhiệm vụ;
  • Không hoàn thành nhiệm vụ.
 4. Tiêu chuẩn đánh giá:
  Căn cứ theo hướng dẫn của Công văn số 11027/BCT-TCCB ngày 22-11-2017 của Bộ Công Thương V/v triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017.
 5. Tổ chức thực hiện và thời hạn báo cáo:
  1. Tổ chức thực hiện:
   • Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn và cơ sở Cần Thơ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác đánh giá viên chức theo biểu mẫu sau (đính kèm):
    • Mẫu 1: Bảng báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm 2017;
    • Mẫu 2: Các Phiếu đánh giá công chức, viên chức năm 2017 (có nhận xét của tập thể đơn vị và Trưởng đơn vị).
   • Biểu mẫu được đính kèm bên dưới và mạng nội bộ: \\192.168.87.2\cao dang kinh te doi ngoai\PHONG TO CHUC HANH CHINH\Danh gia CBVC 2017.
  2. Thời hạn báo cáo:
   • Các Đơn vị gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức Hành chính (Phòng A.001, 287 Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận) trước 15g00, thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2017.
   • Mọi chi tiết xin liên hệ Cao Hoàng Minh. Số điện thoại: 38.459.971.

Nhà trường yêu cầu các Đơn vị thực hiện nghiêm túc và gửi báo cáo đúng thời gian quy định.


Tập tin đính kèm:
 • Hướng dẫn đánh giá viên chức năm 2017
 • Mẫu 1- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá
 • Mẫu 2- Phiếu tự đánh giá viên chức
 •  

  © 2015 KTDN. All Rights Reserved.