Phòng Tổ chức & Hành chánh

Nhân Sự

 

Trưởng phòng
ThS. Trần Hải Bằng

 

Phó Trưởng phòng:
ThS. Huỳnh Thị Bích Ngọc

 


Danh sách CB - NV phòng Tổ chức - Hành chính:

STT Họ và tên Học vị Chức danh nghề nghiệp Đt liên hệ 
1 Nguyễn Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Giảng viên 083.8459971
2 Trần Thị Ngọc Lan Trung cấp Nhân viên y tế 083.8459971
3 Huỳnh Thành Tâm Trung cấp Nhân viên kỹ thuật 083.8459971
4 Nguyễn Thị Mộng Trinh Cử nhân Chuyên viên 083.8459971 
5 Phan Thị Xuân Cử nhân Chuyên viên 083.8459971
6 Cao Hoàng Minh Cử nhân Chuyên viên 083.8459971 
7 Dương Thanh Thảo Cử nhân Chuyên viên 083.8459971 
8 Nguyễn Thị Huyền Ly Trung cấp Cán sự 083.8459971 
9 Lê Quang Huy Sơ cấp Nhân viên kỹ thuật 083.8459971 
10 Trần Thị Thuận Nhân viên phục vụ 083.8459971
11 Nguyễn Tấn Tài Lái xe cơ quan 083.8459971
12 Nguyễn Bá Vân Nhân viên bảo vệ 083.8459971
13 Võ Hoàng Nhân viên bảo vệ 083.8459971
14 Huỳnh Hữu Cần
Lái xe cơ quan 083.8459971

 


© 2015 KTDN. All Rights Reserved.