Phòng Tổ chức & Hành chánh

Nhân Sự

Trưởng phòng:
Phạm Thị Thu

Phó Trưởng phòng:
ThS. Trần Hải Bằng

Phó Trưởng phòng:
ThS. Huỳnh Thị Bích Ngọc

 

Danh sách CB-NV Phòng Tổ chức - Hành chính:
STT Họ và tên Học vị Chức danh nghề nghiệp Đt liên hệ 
1 Nguyễn Minh Trí Cử nhân Tổ trưởng Quản trị 083.8459971 
2 Nguyễn Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Giảng viên 083.8459971
3 Trần Thị Ngọc Lan Trung cấp Nhân viên y tế 083.8459971
4 Huỳnh Thành Tâm Trung cấp Nhân viên kỹ thuật 083.8459971
5 Nguyễn Thị Mộng Trinh Cử nhân Chuyên viên 083.8459971 
6 Phan Thị Xuân Cử nhân Chuyên viên 083.8459971
7 Cao Hoàng Minh Cử nhân Chuyên viên 083.8459971 
8 Dương Thanh Thảo Cử nhân Chuyên viên 083.8459971 
9 Nguyễn Thị Huyền Ly Trung cấp Cán sự 083.8459971 
10 Lê Quang Huy Sơ cấp Nhân viên kỹ thuật 083.8459971 
11 Trần Thị Thuận Nhân viên phục vụ 083.8459971
12 Nguyễn Tấn Tài Lái xe cơ quan 083.8459971
13 Nguyễn Bá Vân Nhân viên bảo vệ 083.8459971
14 Võ Hoàng Nhân viên bảo vệ 083.8459971
15 Huỳnh Anh Tuấn Lái xe Lái xe cơ quan 083.8459971

 


© 2015 KTDN. All Rights Reserved.