Phòng tài chính kế toán

Nhân Sự

Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

Danh sách CB-NV Phòng Tài chính - Kế toán:

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Tô Thị Thùy Linh Cử nhân Kế toán viên 38 459972
2 Khưu Thị Chi Minh Cử nhân Chuyên viên 38 459972
3 Võ Nguyễn Quỳnh Nga Cử nhân Chuyên viên 38 459972
4 Phạm Trường Phú Cử nhân Kế toán viên 38 459972
5 Phạm Thị Bích Uyên
Cử nhân
Chuyên viên
38 459972

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.