Phòng quản lý thiết bị

Nhân Sự

Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Tuấn Hải

 

Danh sách CB-NV Phòng Quản lý thiết bị

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Phan Thị Ngọc Bình Cử nhân Thủ thư 39 232 404
2 Huỳnh Thị Minh Châu Cử nhân Nhân viên 38 384 064
3 Nguyễn Quốc Minh Cử nhân Chuyên viên 39 233 369
4 Nguyễn Thị Hiền Nhân viên phục vụ 39 233 369
5 Trần Thị Minh Hường Cử nhân Thủ thư 39 232 404
6 Huỳnh Văn Lai Nhân viên bảo vệ 38 384 064
7 Dương Bích Liễu Trung cấp Y tế 39 233 370
8 Lê Trần Kim Ngân Nhân viên phục vụ 39 233 369
9 Huỳnh Văn Phụng Nhân viên bảo vệ 38 384 064
10 Đinh Duy Thanh Cử nhân 38 384 064
11 Võ Văn Thành Thạc sĩ Chuyên viên 39 233 369
12 Phan Thị Thu Thảo Cử nhân Thủ thư 39 232 404
13 Nguyễn Thị Tư Nhân viên phục vụ 39 233 369
14 Đỗ Thị Tầm Xuân Cử nhân Thủ thư
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.