Phòng Quản lý Khoa học & Nghiên cứu phát triển

Nhân Sự

                                                                

    Trưởng phòng           Phó Trưởng phòng
ThS. Phạm Đình Cường ThS. Đỗ Thị Thuý Nga

                                          

Danh sách CB-NV Phòng Quản lý Khoa học và Nghiên cứu phát triển:

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Cao Thị Hoài Cử nhân Chuyên viên 38 446 306
2 Võ Văn Khôi
Thạc sĩ Giảng viên 38 446 306

Chức Năng

 • Quản lý hoạt động khoa học. 
 • Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế. 
 • Tổ chức và quản lý Nội san khoa học. 

Nhiệm vụ:

Quản lý hoạt động khoa học:
 • Làm đầu mối xây dựng chiến lược khoa học của Nhà trường.
 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường hằng năm. Đề xuất những định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng.
 • Xây dựng qui chế quản lý hoạt động khoa học của Trường theo chế độ quản lý khoa học của Nhà nước và các qui định của ngành về hoạt động khoa học.
 • Quản lý, triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các qui chế, chế độ nghiên cứu khoa học thống nhất trong toàn Trường. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị trong Trường thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu. Phối hợp với các phòng chức năng để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác khoa học.
 • Hướng dẫn thủ tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.
 • Hỗ trợ các đơn vị, cán bộ trong Trường triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao các công trình nghiên cứu khoa học. Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học cho toàn Trường và các đơn vị.
 • Tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp để triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế.
 • Quản lý việc đăng ký, triển khai thực hiện và đánh giá nghiệm thu các đề tài theo đúng qui định.
 • Thực hiện việc đăng ký các đề tài cấp ngành, cấp Nhà nước và tổ chức thực hiện các đề tài đã được duyệt.
 • Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 • Xây dựng qui chế, triển khai, giám sát, đánh giá và quản lý cơ sở dữ liệu của các nghiên cứu khoa học do nhà trường chủ trì, quản lý.
 • Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học hàng năm, sinh hoạt khoa học, thông tin khoa học thường kỳ, đột xuất nhằm đáp ứng thông tin về khoa học.
 • Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
 • Sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học; tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho công tác nghiên cứu khoa học.
Tổ chức và quản lý Nội san khoa học:
 • Xây dựng kế hoạch thành lập Ban biên tập và phát hành Nội san nghiên cứu khoa học của Trường.
 • Tổ chức nhận bài và thẩm định các bài viết cho Nội san.
 • Điều phối công tác biên tập, quan hệ với tác giả, in ấn và phát hành Nội san nghiên cứu khoa học của Trường. 
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.