Phòng Quản lý đào tạo tại chức và Bồi dưỡng

Nhân Sự

Trưởng phòng
ThS. Lê Văn Triệu

Phó Trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Hằng

 

Danh sách CB-NV Phòng Quản lý đào tạo tại chức và Bồi dưỡng

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Đặng Hồng Anh Cử nhân Cán sự 39 239 908
2 Mai Huy Hoàng Cử nhân Chuyên viên 39 239 908
3 Lê Trần Vinh Cao đẳng Cán sự 39 239 908
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.