Phòng đầu tư & Xây dựng

Nhân Sự

Trưởng phòng
Nguyễn Hữu Phòng

Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Huy Viễn

 

Danh sách CB-NV Phòng Đầu tư và Xây dựng

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Nguyễn Thị Việt Hà Cao đẳng Cán sự
2 Nguyễn Thị Ngọc Quý Cử nhân Chuyên viên
3 Nguyễn Văn Hồng Nhân viên kỹ thuật
4 Nguyễn Quốc Minh Cử nhân Nhân viên
5 Trần Đức Minh Sơ cấp  Nhân viên kỹ thuật
6 Nguyễn Hoàng Nam Nhân viên bảo vệ
7 Lê Văn Trì Cử nhân Chuyên viên
8 Nguyễn Thanh Quang Nhân viên bảo vệ
9 Phan Thị Nhung Trung cấp Y sĩ
10 Lưu Hoàng Tuấn Cao đẳng Chuyên viên cao đẳng
11 Huỳnh Nhật Trung Nhân viên bảo vệ
12 Vũ Lương Hoà Cao đẳng Cán sự  
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.