Phòng đầu tư & Xây dựng

Nhân Sự

Trưởng phòng
Nguyễn Hữu Phòng

Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Huy Viễn

 

Danh sách CB-NV Phòng Đầu tư và Xây dựng

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Nguyễn Thị Việt Hà
2 Vũ Lương Hòa Cán sự
3 Nguyễn Văn Hồng
4 Nguyễn Quốc Minh Cử nhân
5 Trần Đức Minh
6 Nguyễn Hoàng Nam
7 Phạm Ngọc Phú Kỹ sư
8 Nguyễn Thanh Quang
9 Phan Thị Nhung Trung cấp
10 Lưu Hoàng Tuấn Cao đẳng
11 Huỳnh Nhật Trung
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.