Phòng đào tạo

Nhân Sự

Trưởng phòng:
ThS. Phạm Cao Khanh

Phó Trưởng phòng:
ThS. Dương Thị Tuyết Loan

Phó Trưởng phòng:
ThS. Phạm Văn Thắng

 

Danh sách CB-NV phòng Đào tạo:

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Huỳnh Thiên Phú Cử nhân CĐ Cán sự 38 446320
2 Nguyễn Tấn Lộc Trung cấp Nhân viên 38 446320
3 Lê Hoàng Tuấn Cử nhân CĐ Chuyên viên CĐ 38 446320
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.