Phòng công tác chính trị & Quản lý hs-sv

Nhân Sự

     

             Phó Trưởng phòng
       ThS. Nguyễn Phương Nam

Phó Trưởng phòng:
Đồng Ngọc Vi

 

Danh sách CB-NV Phòng Công tác chính trị & Quản lý HSSV

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Trần Quốc Cường Cử nhân Chuyên viên 38 463257
2 Nguyễn Diệp Cử nhân Chuyên viên 38 463257
3 Trịnh Xuân Giang Cử nhân Chuyên viên 38 463257
4 Nguyễn Duy Thuần Cán sự 38 463257
5 Võ Thị Thanh Thảo Cử nhân 38 463257
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.