Phòng Đào tạo


Trưởng phòng
ThS. Phạm Cao Khanh

Phó Trưởng phòng 
ThS.Dương Thị Tuyết Loan
Phó Trưởng phòng
ThS. Phạm Văn Thắng

Danh sách CB-NV phòng Đào tạo:

STT Họ và Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Huỳnh Thiên Phú Cử nhân CĐ Cán sự 38 446320
2 Nguyễn Tấn Lộc Trung cấp Nhân viên 38 446320
3 Lê Hoàng Tuấn Cử nhân CĐ Chuyên viên CĐ 38 446320
 4  Đặng Hồng Anh Cử nhân  Cán sự  
 5 Lê Trần Vinh Cử nhân CĐ  Cán sự  

Phòng Tổ chức - Hành chính


Trưởng phòng
ThS. Trần Hải Bằng

Phó trưởng phòng
ThS. Huỳnh Thị Bích Ngọc

Danh sách CB-NV phòng Tổ chức hành chính:

STT Họ và tên Học vị Chức danh nghề nghiệp Đt liên hệ
1 Đặng Thanh An Thạc sĩ Chuyên viên               
2 Huỳnh Hữu Cần
Lái xe cơ quan
3 Đường Ân Đức Cử nhân Chuyên viên  
4 Nguyễn Thị Hiền    Nhân viên phục vụ
5 Trần Thị Ngọc Lan Trung cấp Nhân viên y tế
6 Dương Bích Liễu
Nhân viên y tế
7 Nguyễn Thị Huyền Ly Trung cấp Cán sự 38459971 
8 Cao Hoàng Minh Cử nhân Chuyên viên 38459971 
9 Phan Thị  Nhung
Nhân viên y tế
10 Nguyễn Tấn Tài
Lái xe cơ quan 38459971
11 Dương Thanh Thảo Cử nhân Chuyên viên 38459971 
12 Trần Thị Thuận
Nhân viên phục vụ
13 Nguyễn Thị Mộng Trinh Cử nhân Chuyên viên 38459971 
14 Nguyễn Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Giảng viên 38459971
15 Thiều Quang Trung Thạc sĩ Giảng viên  

Phòng Công tác sinh viên

Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Hằng

Phó Trưởng phòng
Đồng Ngọc Vi

Danh sách CB-NV Phòng Công tác Sinh viên
STT Họ và Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Nguyễn Diệp Cử nhân Chuyên viên 38 463257
2 Trịnh Xuân Giang Cử nhân Chuyên viên 38 463257
3 Nguyễn Duy Thuần Cử nhân Cán sự 38 463257
4 Võ Thị Thanh Thảo Cử nhân Chuyên viên 38 463257
5 Vũ Lương Hòa Cao đẳng Cán sự  
6 Mai Huy Hoàng Cử nhân  Chuyên viên  

Phòng Tài chính Kế toán

Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Danh sách CB-NV Phòng Tài chính - Kế toán:

STT Họ và Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Tô Thị Thùy Linh Cử nhân Kế toán viên 38 459972
2 Khưu Thị Chi Minh Cử nhân Chuyên viên 38 459972
3 Võ Nguyễn Quỳnh Nga Cử nhân Chuyên viên 38 459972
4 Phạm Trường Phú Cử nhân Kế toán viên 38 459972
5 Phạm Thị Bích Uyên Cử nhân Chuyên viên 38 459972

Phòng Đầu tư - Quản trị

Trưởng Phòng
Nguyễn Hữu Phòng
px
Phó trưởng phòng
Nguyễn Huy Viễn
ThS. Nguyễn Tuấn Hải
ThS. Võ Văn Thành

Danh sách CB-NV Phòng Đầu tư - Xây dựng:

STT Họ và Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Nguyễn Thị Việt Cao đẳng Cán sự
2 Nguyễn Văn Hồng Nhân viên kỹ thuật
3 Trần Đức Minh Sơ cấp Nhân viên kỹ thuật
4 Nguyễn Hoàng Nam Nhân viên bảo vệ
5 Nguyễn Thanh Quang Nhân viên bảo vệ
6 Huỳnh Nhật Trung Nhân viên bảo vệ
7 Phan Thị Ngọc Bình Cử nhân Thư viện viên 08.39233369
8 Phan Thị Thu Thảo Cử nhân Giảng viên 08.39233369
9 Nguyễn Thị Nhân viên phục vụ
10 Đỗ Thị Tầm Xuân Thạc sĩ Giảng viên 08.39233369
11 Lê Trần Kim Ngân Nhân viên phục vụ
12 Đinh Duy Thanh Cử nhân Nhân viên kỹ thuật 08.39233369
13 Nguyễn Văn Chính Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
14 Phan Tiến Việt Nhân viên bảo vệ
15 Huỳnh Văn Lai Nhân viên bảo vệ
16 Nguyễn Gia Tường Trung cấp Nhân viên kỹ thuật  
17 Huỳnh Thành Tâm Nhân viên kỹ thuật
18 Lê Quang Huy Sơ cấp Nhân viên kỹ thuật  
19 Nguyễn Văn Tuyến Cử nhân Nhân viên kỹ thuật  
20 Hoàng Thanh Hòa Kỹ sư Giảng viên  
21 Nguyễn Bá Vân Nhân viên bảo vệ  
22 Nguyễn Hoàng   Nhân viên bảo vệ  

Phòng thanh tra

Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Phương Nam

Trần Quốc Cường

Phó trưởng phòng
ThS. Trần Quốc Cường

Danh sách CB-NV Phòng thanh tra:

STT Họ và Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Lê Văn Trì Cử nhân Chuyên viên
2 Nguyễn Thị Ngọc Quý Cử nhân Chuyên viên

Phòng Quản lý đào tạo tại chức và Bồi dưỡng

Trưởng phòng
ThS. Lê Văn Triệu

Danh sách CB-NV Phòng Quản lý đào tạo tại chức và Bồi dưỡng:

STT Họ và Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Đặng Hồng Anh Cử nhân Cán sự 39 239 908
2 Mai Huy Hoàng Cử nhân Chuyên viên 39 239 908
3 Lê Trần Vinh Cao đẳng Cán sự 39 239 908

Phòng Quản lý Khoa học & Nghiên cứu phát triển


Trưởng phòng
ThS. Phạm Đình Cường

Phó trưởng phòng
ThS. Đỗ Thị Thúy Nga

Danh sách CB-NV Phòng Quản lý Khoa học và Nghiên cứu phát trin

STT Họ và Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Lê Thị Tường Vy Cử nhân Chuyên viên 38 446 306
2 Võ Văn Khôi Thạc sĩ Giảng viên 38 446 306

Chức Năng

 • Quản lý hoạt động khoa học. 
 • Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế. 
 • Tổ chức và quản lý Nội san khoa học. 

Nhiệm vụ

Quản lý hoạt động khoa học:
 • Làm đầu mối xây dựng chiến lược khoa học của Nhà trường.
 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường hằng năm. Đề xuất những định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng.
 • Xây dựng qui chế quản lý hoạt động khoa học của Trường theo chế độ quản lý khoa học của Nhà nước và các qui định của ngành về hoạt động khoa học.
 • Quản lý, triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các qui chế, chế độ nghiên cứu khoa học thống nhất trong toàn Trường. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị trong Trường thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu. Phối hợp với các phòng chức năng để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác khoa học.
 • Hướng dẫn thủ tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.
 • Hỗ trợ các đơn vị, cán bộ trong Trường triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao các công trình nghiên cứu khoa học. Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học cho toàn Trường và các đơn vị.
 • Tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp để triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế.
 • Quản lý việc đăng ký, triển khai thực hiện và đánh giá nghiệm thu các đề tài theo đúng qui định.
 • Thực hiện việc đăng ký các đề tài cấp ngành, cấp Nhà nước và tổ chức thực hiện các đề tài đã được duyệt.
 • Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 • Xây dựng qui chế, triển khai, giám sát, đánh giá và quản lý cơ sở dữ liệu của các nghiên cứu khoa học do nhà trường chủ trì, quản lý.
 • Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học hàng năm, sinh hoạt khoa học, thông tin khoa học thường kỳ, đột xuất nhằm đáp ứng thông tin về khoa học.
 • Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
 • Sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học; tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho công tác nghiên cứu khoa học.
Tổ chức và quản lý Nội san khoa học:
 • Xây dựng kế hoạch thành lập Ban biên tập và phát hành Nội san nghiên cứu khoa học của Trường.
 • Tổ chức nhận bài và thẩm định các bài viết cho Nội san.
 • Điều phối công tác biên tập, quan hệ với tác giả, in ấn và phát hành Nội san nghiên cứu khoa học của Trường. 

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Ngọc Tổng

Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Thanh Vân

Danh sách CB-NV Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

STT Họ và Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Nguyễn Minh Tâm Cử nhân Chuyên viên 38459974
2 Trương Thị Minh Phương Cử nhân Chuyên viên 38459974
3 Đỗ Hà Anh Cử nhân Chuyên viên  
4 Phan Thanh Việt Cử nhân Chuyên viên  
5 Nguyễn Xuân Mạnh Cử nhân Chuyên viên  
6 Huỳnh Thị Minh Châu Trung cấp Nhân viên  

 

 

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.