Nhân sự khoa Thương mại Quốc tế

1. Lãnh đạo điều hành Khoa: 

Trưởng Khoa:
TS. Phạm Văn Tài

Phó trưởng Khoa:
TS. Nguyễn Thanh Hùng


2. Danh sách CB-GV Khoa TMQT

STT Họ Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp Đt liên hệ
1 Phạm Thị Thương Hiền Thạc sĩ Giảng viên
2 Lương Thị Hoa Thạc sĩ Trưởng BM
3 Nguyễn Thị Thu Hiền Cử nhân Chuyên viên 08.39901149
4 Trà Quốc Anh Thư Cử nhân Giảng viên 08.39901149
5 Đường Ân Đức Cử nhân Chuyên viên 08.39901149
6 Phạm Thị Thanh Mai Thạc sĩ Giảng viên
7 Nguyễn Hữu Nam Thạc sĩ Giảng viên
8 Nguyễn Văn Tám Thạc sĩ Trưởng BM
9 Võ Khắc Huy Thạc sĩ Giảng viên
10 Nguyễn Văn Hội Thạc sĩ Trưởng BM
11 Hồ Hướng Dương Cử nhân Giảng viên
12 Nguyễn Thị Thơ Thạc sĩ Giảng viên
13 Đỗ Nguyễn Khánh Linh Thạc sĩ Giảng viên
14 Nguyễn Ngọc Hạnh Thạc sĩ Giảng viên
15 Bùi Thảo Vy Thạc sĩ Giảng viên
16 Lê Thành Trung Thạc sĩ Giảng viên
17 Hà Kim thủy Thạc sĩ Giảng viên
18 Nguyễn Chí Tâm Thạc sĩ Giảng viên
19 Phan Minh Nhật Thạc sĩ Giảng viên
20 Nguyễn ngọc Trang Thạc sĩ Giảng viên
21 Nguyễn Thị Hoàng Mai Thạc sĩ Giảng viên
22 Đặng Thị Hoa Cử nhân Giảng viên
23 Phạm Thị Mai Thạc sĩ Giảng viên
24 Nguyễn Tiến Dũng Thạc sĩ Giảng viên
25 Huỳnh thị Thảo Nguyên Cử nhân Giảng viên
26 Lưu Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
27 Bùi Thị Kim Uyên Thạc sĩ Giảng viên
28 Đặng Ngọc Dung Thạc sĩ Giảng viên
29 Phạm Đức Trình Thạc sĩ Giảng viên
30 Trần Thị Tường Quyên Thạc sĩ Giảng viên

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.