Ban giám hiệu

 
HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS

Nguyễn Đức Minh

     
Phó hiệu trưởng 
Thạc sĩ  
Phan Thành Nguyên                                                           
Phó hiệu trưởng 
Tiến sĩ
Lê Phú Hào                                                                      
Phó hiệu trưởng 
Thạc sĩ
Lê Ngọc Trung            
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.