Khoa Thương mại Quốc tế

Lớp cải thiện

Khoá 18

Ngày thi : 18/8/2017
Xem thêm

Lớp cải thiện

Khoá 18

Ngày thi : 13/8/2017
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 40

Ngày thi : 11/7/2017
Xem thêm

Lớp cải thiện

Khoá 18

Ngày thi : từ ngày 7/7/17 đến 17/7/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 18 & 18CLC

Ngày thi : từ ngày 16/7/17 đến 17/7/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 19 & 19CLC

Ngày thi : từ ngày 10/7/17 đến 18/7/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 20

Ngày thi : từ ngày 25/6/17 đến 13/7/17
Xem thêm

Lớp cải thiện

Khoá 18

Ngày thi : từ ngày 11/6/17 đến 25/6/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

K39 & 40 (Lần 2)

Ngày thi : từ ngày 5/6/17 đến ngày 22/6/17
Xem thêm

Lớp cải thiện

Khoá 18

Ngày thi : 1/6/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 20

Ngày thi : từ ngày 28/5/17 đến 18/6/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 19 & 19 CLC

Ngày thi : 11/6/2017
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 39 (Lần 2)

Ngày thi : 6/5/2017
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 40 (Lần 1)

Ngày thi : từ ngày 5/5/2017 đến 17/6/2017
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 19 & 19CLC

Ngày thi : từ ngày 7/5/17 đến ngày 14/5/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 40 (Lần 2)

Ngày thi : 22/4/17
Xem thêm
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.