Khoa Tài chính Kế toán

HK2 (16-17)

Khoá 18

Ngày thi : từ ngày 17/7/17 đến 19/7/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 40 (Lần 1)

Ngày thi : từ ngày 29/6/17 đến 12/7/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

K19 & 20

Ngày thi : từ ngày 29/6/17 đến 15/7/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

K39 & 40 (Lần 2)

Ngày thi : từ 21/4/17 đến 26/4/17

Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 40

Ngày thi : từ ngày 14/5/17 đến ngày 21/5/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

K19 & 20

Ngày thi : từ ngày 4/5/17 đến ngày 21/5/17

Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 20

Ngày thi : từ ngày 10/4/17 đến 18/4/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 20

Ngày thi : từ ngày 20/3/17 đến 9/4/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

K39 & 40

Ngày thi : từ ngày 5/4/17 đến 8/4/17

 

Xem thêm
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.