Khoa Quản trị Kinh doanh

Lớp cải thiện

Khoá 18

Ngày thi : từ ngày 14/8/17 đến 16/8/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 18

Ngày thi : từ ngày 20/7/17 đến 21/7/17
Xem thêm

Lớp cải thiện

Khoá 18

Ngày thi : 3/7/2017
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 20

Ngày thi : từ 10/7/17 đến 25/7/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 19

Ngày thi : từ ngày 3/7/17 đến 13/7/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 39 (Lần 2)

Ngày thi : 20/6/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 39 (Lần 2)

Ngày thi : 6/6/17
Xem thêm

Lớp cải thiện

Khoá 18

Ngày thi : 16/5/2017
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 20

Ngày thi : từ ngày 17/4/17 đến 6/5/17
Xem thêm

Lớp cải thiện

Khoá 18

Ngày thi : 15/4/17 & 16/4/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 20

Ngày thi : từ ngày 10/4/17 đến 15/4/17
Xem thêm

HK2 (16 - 17)

Khoá 19

Ngày thi : từ ngày 21/3/2017 đến 4/4/2017
Xem thêm

Lớp cải thiện

Khoá 18

Ngày thi : ngày 2/4/2017 đến 4/4/2017
Xem thêm

HK2 (16 - 17)

Khoá 39 (Lần 1)

Ngày thi : từ ngày 5/4/2017 đến 13/4/2017

 

Xem thêm

HK2 (16 - 17)

Khoá 39 (Lần 2)

Ngày thi : 2/4/2017
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 18

Ngày thi  : từ ngày 20/3/2017 đến 3/4/2017  

Xem thêm
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.