Khoa Ngoại ngữ

HK2 (16-17)

Khoá 18

Ngày thi : từ ngày 11/7/17 đến 20/7/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 20

Ngày thi : từ ngày 26/6/17 đến 6/7/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 19 & 19CLC

Ngày thi : từ ngày 3/7/17 đến 21/7/17
Xem thêm

Môn GDTC

Khoá 20

Ngày thi : từ ngày 3/5/17 đến 12/5/17
Xem thêm

HK2 (16-17)

Khoá 18, 18 CLC,19, 19 CLC, 20

Ngày thi : từ ngày 21/3/17 đến 13/4/17
Xem thêm
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.