Khoa Ngoại ngữ

Khóa 21 - Giai đoạn 2

Thời gian từ ngày 04/01/2018 đến 07/01/2018
Xem thêm

Khóa 20 - Giai đoạn 2

Thời gian thi từ ngày 23/01/2018 đến 27/01/2018
Xem thêm

Khóa 19 (CLC) - Giai đoạn 2

Thời gian thi từ ngày 22/01/2018 đến 02/02/2018
Xem thêm

Khóa 19 - giai đoạn 2

Thời gian thi từ ngày 26/01/2018 đến ngày 03/02/2018
Xem thêm

Khoá 21

Ngày thi : từ ngày 13/11/17 đến 16/11/17
Xem thêm

Khoá 21

Ngày thi : từ ngày 29/10/17 đến 19/11/17
Xem thêm

Khoá 20

Ngày thi : từ ngày 16/11/17 đến 25/11/17
Xem thêm

Khoá19 & 19CLC

Ngày thi : từ ngày 8/11/17 đến 18/11/17
Xem thêm

Khoá 18

Ngày thi : từ ngày 11/7/17 đến 20/7/17
Xem thêm

Khoá 20

Ngày thi : từ ngày 26/6/17 đến 6/7/17
Xem thêm

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.