Khoa Ngoại ngữ

KHÓA 19

Bảng điểm kết thúc các học phần - Học kỳ 1- Năm học 2017-2018
Xem thêm

Khoá 19

Môn : ATM2
Xem thêm

Khoá 19

Môn : NXNK
Xem thêm

Khoá 19

Môn : KNV1
Xem thêm

Khoá 19

Môn : THTR
Xem thêm

Khoá 19

Môn : TATM
Xem thêm

Khoá 18

LỚP CẢI THIỆN
Xem thêm

Khoá 18

Môn : NGUP
Xem thêm

Khoá 18

Môn : TAKT
Xem thêm

Khoá 18

Môn : DTH3
Xem thêm

Khoá 18

Môn TTQT
Xem thêm

Khoá 18

Điểm báo cáo TTTN
Xem thêm

Khoá 18

Môn : NLKC
Xem thêm

Khoá 19

Môn : QTNS
Xem thêm

Khoá 18

Môn : KNV2
Xem thêm

Khoá 18

Môn : THTM
Xem thêm

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.