Điểm kỹ năng mềm hệ TCCN

Điểm học phần KNKN - Khóa 39 - Thi lần 2 - Khoa TCKT

Mọi thắc mắc HS liên hệ trực tiếp Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ HSSV

Xem thêm

Điểm học phần STVB (học trả nợ - Thi lần 2) - Khóa 39 - Khoa TMQT

Mọi thác mắc HS liên hệ trực tiếp Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ HSSV

Xem thêm

Điểm học phần môn STVB Khóa 38 39 học trả nợ (Khoa TMQT - Khoa QTKD)

Mọi thắc mắc HSSV liên hệ trực tiếp Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ HSSV

Xem thêm

Kết quả học phần Tin học văn Phòng- Khóa 38&39 học trả nợ

Mọi thắc mắc HSSV liên hệ trung tâm tư vấn HSSV
Xem thêm

Kết quả học phần AVGT thi lần 2 - Khóa 39 - Khoa TMQT

Mọi thắc mắc HSSV liên hệ trực tiếp Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ HSSV
Xem thêm

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.