Điểm kỹ năng mềm hệ CĐ

Kết qủa điểm học phần KNKN (Học kỳ 1 2017-2018) - Khóa 19 - Khoa TMQT

Mọi thắc mắc SV vui lòng liên hệ Trung tâm Kết nối doanh nghiệp - ĐT: 39959380
Xem thêm

Kết qủa điểm học phần PVVL (Học kỳ 1 2017-2018) - Khóa 19 - Khoa TMQT

Mọi thắc mắc SV vui lòng liên hệ Trung tâm Kết nối doanh nghiệp - ĐT: 39959380
Xem thêm

Kết qủa điểm học phần AGT1 (Học kỳ 1 2017-2018) - Khóa 19 - Khoa TCKT

Mọi thắc mắc SV vui lòng liên hệ Trung tâm Kết nối doanh nghiệp - ĐT: 39959380
Xem thêm

Kết qủa điểm học phần AGT1 (Học kỳ 1 2017-2018) - Khóa 19 - Khoa QTKD

Mọi thắc mắc SV vui lòng liên hệ Trung tâm Kết nối doanh nghiệp - ĐT: 39959380
Xem thêm

Kết qủa điểm học phần TVP2 (Học kỳ 1 2017-2018) - Khóa 19 - Khoa TMQT

Mọi thắc mắc SV vui lòng liên hệ Trung tâm Kết nối doanh nghiệp - ĐT: 39959380

Xem thêm

Kết qủa điểm học phần PVVL (Hoc ky 2 2016-2017) - Khóa 18 - Khoa TCKT

Mọi thắc mắc SV liên hệ trực tiếp Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ HSSV

Xem thêm

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.