Thông báo danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng anh theo chuẩn đầu ra đợt 3 ngày 08 - 8 - 2017

 

Căn cứ vào thông báo số 156/TB-CKĐ ngày 07 tháng 06 năm 2016 về việc quy định chuẩn Tiếng Anh áp dụng cho sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy của trường;

Phòng đào tạo thông báo tới Sinh viên khóa 18 về kế hoạch kiểm tra trình độ Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra đợt 3 (đợt cuối của khóa 18) như sau:

Thời gian Kiểm tra: 13h30 ngày 08/08/2017
Địa điểm Kiểm tra106A Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, TP.HCM
Đề nghị sinh viên đã đăng ký kiểm tra trình độ Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra thực hiện theo thông báo này. Dưới đây là danh sách phân phòng thi Anh văn đầu ra đợt 3


© 2015 KTDN. All Rights Reserved.