Kết quả Anh văn – Tin học đầu vào K21

Kết quả Anh văn – Tin học đầu vào K21: Sinh viên K21 truy cập http://sinhvien.ktdn.edu.vn/ đăng nhập tài khoản vào mục “kết quả học tập” để xem điểm AV-TH đầu vào , đồng thời vào mục “thông tin sinh viên” kiểm tra thông tin lớp học mới.

Lưu ý: 
- Sinh viên K21 Học kỳ 1 năm 2017-2018 không cần đăng ký học phần, trường sẽ hỗ trợ đăng ký học phần cho các bạn. Bắt đầu từ học kỳ 2 năm 2017-2018 mới đăng ký học phần trực tuyến.
- Để xem thời khóa biểu sinh viên truy cập địa chỉ: http://www.ktdn.edu.vn/danh-cho-sinh-vien/thoi-khoa-bieu-1

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.