Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại nhiệm kỳ 2012 - 2017BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Nhiệm kỳ 2012 - 2017


 
                                         
 1. Đ/c Nguyễn Thị Hằng
   Chủ tịch Công đoàn 
 


 
 
2. Đ/c 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
    Phó Chủ tịch Công đoàn 
 
     

    

       
  
     
 3. Đ/c Nguyễn Tuấn Hải
 Ủy viên Ban chấp hành
    4. Đ/c Nguyễn Huy Viễn
  Ủy viên Ban chấp hành
  

   

   
     
 5. Đ/c Nguyễn Phúc Bảo
  Ủy viên Ban chấp hành 
    6. Đ/c Phạm Thị Bích Hằng
  Ủy viên Ban chấp hành
  

   

 

     
       
       
     © 2015 KTDN. All Rights Reserved.