GIỚI THIỆU CHUNG CƠ SỞ CẦN THƠ

1. Lịch sử hình thành 

Cơsở Cần Thơ hiện nay có lịch sử hình thành và phát triển gần 40 năm. Tiền thân là trường Trung học Thương nghiệp Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 59NT/QĐ, ngày 26 tháng 4 năm 1977 củaBộ Nội thương; 

Tháng 11 năm 1990 hợp nhất 3 trường: Trường Trung học Thương nghiệp Cần Thơ, TrườngTrung học Thương nghiệp Thủ Đức và Trường Trung học Vật tư II thành thành Trường Trung học Thương mại TW 3 và cơ sở Cần Thơ được đổi thành Cơ sở 2 Trường Trung Học Thương mại TW3; 

Tháng 12 năm 1995 Trường Trung học Thương mại TW 3 hợp nhất với Trường Kinh tế Đối ngoại và mang tên Trường Kinh tế Đối ngoại TW và cơ sở Cần Thơ được   đổi thành Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TW;

Theo Quyết định số 48/TTg ngày 24 tháng 01 năm 1997, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TW  được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, cơ sở Cần Thơ có tên là Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại. 

2. Cơ cấu tổ chức Cơ sở Cần Thơ

Trực tiếp quản lý Cơ sở Cần Thơ là Ban Giám đốc trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường,Cơ cấu Ban Giám đốc gồm có 3 người: 

-Một Phó Giám đốc phụ trách chung kiêm Phụ trách Đào tạo 

-Một Phó Giám đốc phụ trách Giảng dạy.

-Một Phó Giám đốc phụ trách Hành chính – Quản trị

Công việc chuyên môn được thành lập theo 3 bộphận như sau:

-Bộ phận Hành chính – Quản trị

-Bộ phận Quản lý Đào Tạo

-Bộ phận Giáo viên

3. Tổ chức Đảng - Đoàn thể chính trị

-Chi bộ Cơ sở Cần Thơ trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

-Công đoàn Cơ sở Cần Thơ trực thuộc Công Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

-Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trườngCao đẳng Kinh tế đối ngoại.

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.