BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG CƠ SỞ CẦN THƠ

I. NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH 

Huỳnh Thị Đoan Hạnh
Chủ tịch CĐ bộ phận Cơ sở Cần Thơ 
Phụ trách chung và phụ trách công tác nữ công 

 

 

 

Nguyễn Đăng Quân 
Ủy viên BCH CĐ Bộ phận Cơ sở Cần Thơ 
Phụ trách công tác phong trào, công tác tài chính và kiểm tra công đoàn 

 


Phan Ngọc Châu 
Tổ trưởng CĐ Khối Giáo viên, Đào tạo 


Đặng Văn Yến 
Tổ trưởng CĐ Khối Nội Chính 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG CƠ SỞ CẦN THƠ 

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường; 

2. Kiểm tra, giám sát việc thực thi các chế độ, chính sách, pháp luật, các quy định của nhà trường, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng thời tạo ra môi trường làm việc lành mạnh cho CBVC và người lao động tại Cơ sở; 

3. Ghi nhận tâm tư nguyện vọng của CBVC để có những đề xuất cụ thể, kịp thời với Lãnh đạo Cơ sở nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, đồng thời tạo sự sẽ chia, đoàn kết gắn bó giữa các CBVC; 

4. Tham gia quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể phục vụ lợi ích của cán bộ, công đoàn viên. 

5. Tổ chức, phối hợp triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động truyền thống trong năm do Cơ sở và nhà trường tổ chức; 

6. Hằng năm phát động phong trào thi đua trong lao động, trong thực hiện nhiệm vụ được giao và học tập nâng cao trình độ, đồng thời kiểm tra, giám sát đôn đốc quá trình thực hiện phong trào thi đua của CBVC; 

7. Thực hiện báo cáo công tác công đoàn tại Cơ sở với CĐ cấp trên và Chi bộ Đảng./

 

 

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.