Nhân sự, chức năng, nhiệm vụ

1. Nhân sự: 

 

Trưởng Bộ môn:
TS. Dương Thị Ngọc Dung

Phó trưởng Bộ môn:
ThS. Lê Thị Minh Thy

2. Danh sách giảng viên: 

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
1  Đỗ Thị Mỹ Hiền Thạc sĩ

2  Trần Minh Lê Thạc sĩ

3  Phạm Thị Diệu Linh Thạc sĩ

4  Hà Ngọc Ninh Thạc sĩ    
5  Vũ Văn Thành Thạc sĩ    

3. Chức năng: 

4. Nhiệm vụ: 
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.