Nhân sự, chức năng, nhiệm vụ

1. Nhân sự:  

Trưởng Bộ môn:
ThS. Nguyễn Xuân Phương

Phó Trưởng Bộ môn:
ThS. Trần Thị Tuyết Dung
 

2. Danh sách giảng viên:  

STT Họ và Tên Học vị Chức danh ghề nghiệp ĐT liên hệ
 1  Lê Viết duy Anh  Thạc sĩ

 2  Trần Huỳnh Cang  Cử nhân

 3  Bùi Quang Danh  Cử nhân

 4  Trần Thị Thu Hằng  Cử nhân    
 5  Hoàng Thanh Hoà  Kỹ sư    
 6  Vũ Hữu Khoa  Thạc sĩ    
 7  Nguyễn Quốc Lộc  Cử nhân    
 8  Trần Thanh Lộc  Thạc sĩ    
 9  Phan Phạm Thị My Ly  Cử nhân    
 10  Lê Hương Sao Mai  Cử nhân    
 11  Trần Ngọc Nhớ  Thạc sĩ    
 12  Trịnh Minh Quang  Thạc sĩ    
 13  Thiều Quang Trung  Thạc sĩ    
         

3 Chức năng: 

4. Nhiệm vụ: 
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.