Bộ môn Khoa học cơ bản


Trưởng Bộ môn
ThS. Nguyễn Xuân Phương

Phó Trưởng Bộ môn
ThS. Trần Thị Tuyết Dung

Danh sách giảng viên:

STT Họ và Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Lê Viết Duy Anh Thạc sĩ Giảng viên
2 Trần Huỳnh Cang Cử nhân Giảng viên
3 Bùi Quang Danh Cử nhân Giảng viên
4 Trần Thị Thu Hằng Cử nhân Giảng viên
5 Vũ Hữu Khoa Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Quốc Lộc Cử nhân Giảng viên
7 Phan Phạm Thị My Ly Cử nhân Giảng viên
8 Lê Hương Sao Mai Cử nhân Giảng viên
9 Trần Ngọc Nhớ Thạc sĩ Giảng viên
10 Trịnh Minh Quang Thạc sĩ Giảng viên
11 Nguyễn Đề Giảng viên
12 Bùi Xuân Luật Giảng viên
13 Nguyễn Thị Mỹ Linh Giảng viên

Bộ môn Lý luận Chính trị

Trưởng Bộ môn
TS. Dương Thị Ngọc Dung

Phó trưởng Bộ môn
ThS. Lê Thị Minh Thy

Danh sách giảng viên:

STT Họ và Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp ĐT liên hệ
1 Đỗ Thị Mỹ Hiền Thạc sĩ Giảng viên
2 Trần Minh Thạc sĩ Giảng viên
3 Phạm Thị Diệu Linh Thạc sĩ Giảng viên
4 Hà Ngọc Ninh Thạc sĩ Giảng viên
5 Vũ Văn Thành Thạc sĩ Giảng viên

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.