2017

Tên chương trình: QUẢN LÝ SIÊU THỊ
Trình độ đào tạo : TRUNG CẤP
Ngành đào tạo     : QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI

(Ban hành tại Quyết định số:  497/QĐ-CKĐ ngày 08 tháng 8 năm 2016 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại )

1. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:
 1.1. Về kiến thức
- Giải thích được các khái niệm cơ bản về ngành hàng tiêu dùng; họat động kinh doanh; hoạt động bán sỉ; hoạt động bán lẻ
- Trình bày được kiến thức cơ bản về quản lý siêu thị, tâm lý khách hàng, kỹ năng giao tiếp, marketing thương mại và dịch vụ, quản trị mua hàng và lưu kho, quan hệ và chăm sóc khách hàng, qui trình điều hành tổ chức việc bán hàng trong siêu thị. 
- Xác định được vai trò và tầm quan trọng của thông tin truyền thông để hỗ trợ hoạt động quản lý kinh doanh siêu thị. 

1.2. Về kỹ năng
- Tham gia xây dựng chiến lược và thực hiện các chương trình marketing trong lĩnh vực siêu thị.
- Đảm nhiệm được vị trí và vai trò của người quản lý siêu thị.
- Thực hiện được các công việc của một nhân viên trong siêu thị như xuất nhập hàng, trưng bày hàng hóa, bảng biểu thông tin về hàng hóa, các hoạt động bán hàng, khuyến mãi ...
- Sử dụng được các bản báo cáo của siêu thị, cửa hàng phục vụ hoạt động thương mại.
- Sử dụng được ngoại ngữ trong quản lý và bán hàng siêu thị.
1.3. Về thái độ
- Có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc;
- Có tính kỷ luật cao, trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng, thể hiện tính nghiêm khắc và tôn trọng lợi ích doanh nghiệp;
- Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các vị trí, thể hiện tính sáng tạo, quan tâm theo dõi tình hình thương mại nơi làm việc và có hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo.
2. Nội dung chương trình đào tạo

2.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

TT

Nội dung

Khối lượng (ĐVHT)

1

Các học phần chung

22

2

Các học phần cơ sở

25

3

Các học phần chuyên môn

34

4

Thực tập cơ bản

9

5

Thực tập tốt nghiệp

8

 

Tổng khối lượng chương trình

98


2.2. Nội dung chương trình tổng quát

TT

TÊN HỌC PHẦN

TỔNG SỐ TIẾT

SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

TS

LT

TH

I

Các học phần chung

420

22

18

4

1

Giáo dục quốc phòng-An ninh

75

3

2

1

2

Giáo dục chính trị

75

5

5

 

3

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

4

Tin học

60

3

2

1

5

Ngoại ngữ

90

5

4

1

6

Pháp luật

30

2

2

 

7

Kỹ năng giao tiếp

30

2

2

 

II

Các học phần cơ sở

435

25

21

4

8

Quản trị học

30

2

2

 

9

Kinh tế vi mô

45

3

3

 

10

Xác định cung ứng hàng hóa và dịch vụ

75

4

3

1

11

Quản lý thương mại đại cương

75

4

3

1

12

Dự báo hoạt động và tính toán giá cả

90

6

6

 

13

Tìm kiến thông tin và khai thác HT TT TM

90

4

2

2

14

Luật thương mại

30

2

2

 

III

Các học phần chuyên môn

615

34

27

7

15

Tổ chức cung ứng hàng hóa và dịch vụ

120

6

4

2

16

Quản lý quan hệ khách hàng

120

6

4

2

17

Bán hàng

60

3

2

1

18

Đầu tư và đánh giá hiệu quả

75

5

5

 

19

Tuyển dụng và đào tạo nhóm kinh doanh

60

4

4

 

20

Tổ chức công việc

90

5

4

1

21

Tổ chức hoạt náo và đánh giá hiệu quả

90

5

4

1

IV

Thực tập cơ bản

405

9

0

9

22

Thực tập cơ bản 1

225

5

 

5

23

Thực tập cơ bản 2

180

4

 

4

V

Thực tập tốt nghiệp

360

8

 

8

 

Tổng

2235

98

66

32


3. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Nội dung

1

Chính trị:

- Học phần Giáo dục chính trị.

 

2

Lý thuyết tổng hợp ( gồm các học phần): hình thức thi viết

- Tổ chức cung ứng hàng hóa và dịch vụ

- Quản lý quan hệ khách hàng

- Quản lý thương mại đại cương

- Tổ chức công việc

 

3

Thực hành nghề nghiệp ( gồm các học phần): hình thức thi vấn đáp

- Tổ chức cung ứng hàng hóa và dịch vụ

- Quản lý quan hệ khách hàng

- Bán hàng

- Tổ chức công việc

- Tổ chức hoạt náo và đánh giá hiệu quả

­- Tìm kiếm thông tin và khai thác HT TT TM


© 2015 KTDN. All Rights Reserved.