2017

Tên chương trình: NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Trình độ đào tạo : TRUNG CẤP

Ngành đào tạo     : KINH DOANH QUỐC TẾ

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI

 

(Ban hành tại Quyết định số: 373/QĐ-CKĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)

 

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các cán bộ bậc trung học có thể làm việc tại các doanh nghiệp thương mại, các đơn vị có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc các thành phần kinh tế ; có khả năng thực hiện được các phần hành cụ thể thuộc nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.

2. Thời gian đào tạo:  02 năm

   3. Nội dung chương trình:

3.1 Nội dung kiến thức của chuyên ngành:

 

 

STT

 

 

Tên học phần

 

Số

tiết

Số ĐVHT

Tổng

số

thuyết

Thực hành, thực tập

I

Các học phần chung

435

22

17

5

1

Chính trị

90

5

4

1

2

Pháp luật

30

2

2

-

3

Giáo dục quốc phòng-An ninh

75

3

2

1

4

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

5

Anh văn

90

5

4

1

6

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

60

3

2

1

7

Kỹ năng giao tiếp

30

2

2

-

II

Các học phần cơ sở

525

29

23

6

8

Kinh tế chính trị

30

2

2

-

9

Marketing căn bản

60

3

2

1

10

Quản trị chất lượng

60

3

2

1

11

Kinh tế ngoại thương

90

5

4

1

12

Thống kê kinh doanh

60

3

2

1

13

Luật áp dụng trong kinh doanh

45

3

3

-

14

Kế toán tài chính doanh nghiệp

75

4

3

1

15

Tài chính Doanh nghiệp

60

3

2

1

16

Tâm lý khách hàng

45

3

3

-

III

Các học phần chuyên môn

495

26

19

7

17

Nghiệp vụ Kinh doanh xuất nhập khẩu

90

5

4

1

18

Thuế trong kinh doanh xuất nhập khẩu

60

3

2

1

19

Thủ tục hải quan

60

3

2

1

20

Thanh toán quốc tế

75

4

3

1

21

Vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

75

4

3

1

22

Anh văn chuyên ngành xuất nhập khẩu

135

7

5

2

IV

Thực tập nghề nghiệp (500 giờ)

500

10

-

10

23.1

Nghiệp vụ Kinh doanh xuất nhập khẩu

150

3

-

3

23.2

Vận tải giao nhận và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

100

2

-

2

23.3

Thanh toán quốc tế

100

2

-

2

23.4

Thuế trong kinh doanh xuất nhập khẩu

100

2

-

2

23.5

Thủ tục hải quan

50

1

-

1

V

Thực tập tốt nghiệp (400 giờ)

400

8

-

8

Tổng số đơn vị học trình

 

95

59

36

3.2 Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập (bổ sung):

 

 

STT

 

 

Tên học phần

 

Số

tiết

Số ĐVHT

Tổng

số

thuyết

Thực hành, thực tập

1

Phương pháp học tập hiệu quả

15

1

1

-

2

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

15

1

1

-

3

Kỹ năng làm việc nhóm

15

1

1

-

4

Kỹ năng khởi nghiệp

15

1

1

-

5

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộ

15

1

1

-

6

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc

15

1

1

-

7

Tin học văn phòng

60

3

2

1

8

Anh văn giao tiếp

60

3

2

1

9

Soạn thảo văn bản

30

2

2

-

Tổng số đơn vị học trình

240

14

12

2

3.3 Nội dung thi tốt nghiệp:

- Chính trị.

- Lý thuyết tổng hợp: học phần Kinh tế ngoại thương và Thanh toán quốc tế.

    - Thực hành nghề nghiệp: học phần Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất nhập khẩu.

 
 
 
 
 
 
 
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.