2017

Tên chương trình: NGHIỆP VỤ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Trình độ đào tạo : TRUNG CẤP

Ngành đào tạo     : QUẢN TRỊ KINH DOANH

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI

 

(Ban hành tại Quyết định số: 373/QĐ-CKĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)

 

 1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các cán bộ bậc trung học có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuộc các thành phần kinh tế; có khả năng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh thương mại tại các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

2. Thời gian đào tạo:  02 năm

3. Nội dung chương trình:

3.1 Nội dung kiến thức của chuyên ngành:

 

 

STT

 

 

Tên học phần

 

Số

tiết

Số ĐVHT

Tổng

số

thuyết

Thực hành, thực tập

I

Các học phần chung

435

22

17

5

1

Chính trị

90

5

4

1

2

Pháp luật

30

2

2

-

3

Giáo dục quốc phòng-An ninh

75

3

2

1

4

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

5

Anh văn

90

5

4

1

6

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

60

3

2

1

7

Kỹ năng giao tiếp

30

2

2

-

II

Các học phần cơ sở

495

27

21

6

8

Kinh tế chính trị

30

2

2

-

9

Marketing căn bản

60

3

2

1

10

Quản trị chất lượng

60

3

2

1

11

Thương phẩm học

105

5

3

2

12

Kinh tế Thương mại

90

5

4

1

13

Thống kê kinh doanh

60

3

2

1

14

Luật áp dụng trong kinh doanh

45

3

3

-

15

Tâm lý khách hàng

45

3

3

-

III

Các học phần chuyên môn

540

28

20

8

16

Kế toán tài chính doanh nghiệp

75

4

3

1

17

Tài chính Doanh nghiệp

60

3

2

1

18

Anh văn chuyên ngành Thương mại

120

6

4

2

19

Nghiệp vụ Kinh doanh Thương mại

285

15

11

4

IV

Thực tập nghề nghiệp (500 giờ)

500

10

-

10

20.1

Thương phẩm học

100

2

-

2

20.2

Nghiệp vụ Kinh doanh Thương mại

400

8

-

8

V

Thực tập tốt nghiệp (400 giờ)

400

8

-

8

Tổng số đơn vị học trình

 

95

58

37

 

3.2 Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập (bổ sung):

 

 

STT

 

 

Tên học phần

 

Số

tiết

Số ĐVHT

Tổng

số

thuyết

Thực hành, thực tập

1

Phương pháp học tập hiệu quả

15

1

1

-

2

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

15

1

1

-

3

Kỹ năng làm việc nhóm

15

1

1

-

4

Kỹ năng khởi nghiệp

15

1

1

-

5

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộ

15

1

1

-

6

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc

15

1

1

-

7

Tin học văn phòng

60

3

2

1

8

Anh văn giao tiếp

60

3

2

1

9

Soạn thảo văn bản

30

2

2

-

Tổng số đơn vị học trình

240

14

12

2

3.3 Nội dung thi tốt nghiệp:

- Chính trị.

- Lý thuyết tổng hợp: học phần Kinh tế Thương mại và Thương phẩm học.

- Thực hành nghề nghiệp: học phần Nghiệp vụ Kinh doanh Thương mại.

 
 
 
 
 
 
 
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.