2017

Tên chương trình: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Trình độ đào tạo : TRUNG CẤP

Ngành đào tạo     : KẾ TOÁN

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI

 

(Ban hành tại Quyết định số: 373/QĐ-CKĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)

  

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các cán bộ bậc trung học có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, cơ sở kinh doanh thương mại với nhiệm vụ cụ thể như : Thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán theo đúng pháp lệnh nhà nước và điều lệ kế toán hiện hành; Thông qua các nghiệp vụ kế toán, tham mưu đắc lực cho lãnh đạo trong tổ chức kinh doanh ở đơn vị; Sử dụng tốt các công cụ phục vụ công tác kế toán để làm tốt chức trách của mình.

2. Thời gian đào tạo:  02 năm

   3. Nội dung chương trình:

3.1 Nội dung kiến thức của chuyên ngành:

 

 

STT

 

 

Tên học phần

 

Số

tiết

Số ĐVHT

Tổng

số

thuyết

Thực hành, thực tập

I

Các học phần chung

435

22

17

5

1

Chính trị

90

5

4

1

2

Pháp luật

30

2

2

-

3

Giáo dục quốc phòng-An ninh

75

3

2

1

4

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

5

Anh văn

90

5

4

1

6

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

60

3

2

1

7

Kỹ năng giao tiếp

30

2

2

-

II

Các học phần cơ sở

360

20

16

4

8

Kinh tế chính trị

30

2

2

-

9

Quản trị chất lượng

60

3

2

1

10

Kinh tế Thương mại

90

5

4

1

11

Nguyên lý kế toán

75

4

3

1

12

Luật áp dụng trong kinh doanh

45

3

3

-

13

Thống kê kinh doanh

60

3

2

1

III

Các học phần chuyên môn

690

35

24

11

14

Nghiệp vụ kinh doanh Thương mại

75

4

3

1

15

Tài chính Doanh nghiệp

135

7

5

2

16

Kế toán tài chính doanh nghiệp

420

21

14

7

17

Kế toán trên máy vi tính

60

3

2

1

IV

Thực tập nghề nghiệp (500 giờ)

500

10

-

10

18.1

Kế toán trên máy vi tính

100

2

-

2

18.2

Kế toán tài chính doanh nghiệp

400

8

-

8

V

Thực tập tốt nghiệp (400 giờ)

400

8

-

8

Tổng số đơn vị học trình

 

95

57

38

 

3.2 Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập (bổ sung):

 

 

 

STT

 

 

Tên học phần

 

Số

tiết

Số ĐVHT

Tổng

số

thuyết

Thực hành, thực tập

1

Phương pháp học tập hiệu quả

15

1

1

-

2

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

15

1

1

-

3

Kỹ năng làm việc nhóm

15

1

1

-

4

Kỹ năng khởi nghiệp

15

1

1

-

5

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộ

15

1

1

-

6

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc

15

1

1

-

7

Tin học văn phòng

60

3

2

1

8

Anh văn giao tiếp

60

3

2

1

9

Soạn thảo văn bản

30

2

2

-

Tổng số đơn vị học trình

240

14

12

2

 

3.3 Nội dung thi tốt nghiệp:

- Chính trị.

- Lý thuyết tổng hợp: học phần Kinh tế Thương mại và Nguyên lý Kế toán.

    - Thực hành nghề nghiệp: học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp.

 
 
 
 
 
 
 
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.