2017

Tên chương trình: TIN HỌC QUẢN LÝ

Trình độ đào tạo : CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo     : HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI

 

(Ban hành tại Quyết định số: 373/QĐ-CKĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)

 1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cao đẳng ngành Hệ thống thông tin quản lý chuyên sâu Tin học quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về hệ thống thông tin quản lý, thành thạo các kỹ năng về lập trình, phân tích hệ thống thông tin quản lý, có khả năng tham gia vào xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin quản lý của doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm công việc của lập trình viên, phân tích viên hệ thống quản lý ở các doanh nghiệp thuộc tất các thành phần kinh tế.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm (tối đa không quá 5 năm)

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 tín chỉ (không kể học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh và các học phần kiến thức và kỹ năng hội nhập).

4. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

6. Thang điểm: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

7. Nội dung chương trình:

7.1 Nội dung kiến thức của chuyên ngành:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

7.1.1

Kiến thức giáo dục đại cương (không kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh)

22

7.1.1.1

Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

7.1.1.2

Ngoại ngữ

6

 

Anh văn 1

3

 

Anh văn 2

3

7.1.1.3

Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên-Công nghệ-Môi trường

6

 

Toán cao cấp

3

 

Toán kinh tế

3

 

Tin học đại cương (thực hiện trong chương trình đào tạo kiến thức nền)

2

7.1.1.4

Giáo dục thể chất

2

 

Giáo dục thể chất

2

7.1.1.5

Giáo dục quốc phòng

8

 

Giáo dục quốc phòng-An ninh

8

7.1.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

68

7.1.2.1

Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)

16

 

Kinh tế vi mô

3

 

Pháp luật kinh tế

2

 

Nguyên lý kế toán

2

 

Quản trị học

2

 

Toán rời rạc

2

 

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

3

 

Hệ thống thông tin quản lý

2

7.1.2.2

Kiến thức ngành chính

32

7.1.2.2.1

Kiến thức chung của ngành chính

12

 

Cơ sở lập trình

2

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

 

Cơ sở dữ liệu

2

 

Mạng máy tính và truyền thông

2

 

Phân tích thiết kế hệ thống

3

7.1.2.2.2

Kiến thức chuyên sâu của ngành chính

20

 

Bắt buộc:

16

 

Tin học Văn phòng 1 (Excel, Powerpoint)

2

 

Tin học Văn phòng 2 (Acess)

2

 

Lập trình căn bản (C++)

2

 

Lập trình nâng cao (Visual.net)

3

 

Anh văn chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

3

 

Thực hành tổng hợp Tin học quản lý

2

 

Thương mại điện tử

2

 

Tự chọn: (sinh viên chọn 2 trong 4 học phần)

4

 

Luật trong CNTT và truyền thông

2

 

Thiết kế website thương mại điện tử

2

 

Công nghệ phần mềm

2

 

Lập trình ứng dụng web

2

7.1.2.3

Kiến thức bổ trợ

12

 

Bắt buộc:

6

 

Lý thuyết thông tin

2

 

Lập trình hướng đối tượng

2

 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

2

 

Tự chọn: (sinh viên chọn 3 trong 6 học phần)

6

 

Quản trị nguồn nhân lực

2

 

Tin học kế toán

2

 

Thống kê kinh doanh

2

 

Phân tích thống kê bằng máy tính

2

 

Phát triển hệ thống thông tin

2

 

Phân tích thiết kế hệ thống với UML

2

7.2.4

Thực tập cuối khóa

4

 

Thực tập cuối khóa Tin học quản lý

4

7.2.5

Khóa luận tốt nghiệp

4

7.2.5.1

Khóa luận tốt nghiệp Tin học quản lý

4

7.2.5.2

Học phần học bổ sung (Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải học bổ sung 2 học phần sau)

4

 

 - Tiếng Anh tổng hợp, trình độ TOEIC 450

2

 

 - An ninh mạng máy tính và an toàn dữ liệu

2

7.2 Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập (bổ sung):

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Phương pháp học tập hiệu quả

1

2

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

1

3

Kỹ năng làm việc nhóm

2

4

Kỹ năng thuyết trình, trình bày

1

5

Soạn thảo văn bản

2

6

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộ

1

7

Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc làm

1

8

Kỹ năng khởi nghiệp

2

9

Quản trị mạng

2

10

Thiết kế website

2

11

Tiếng Anh giao tiếp 1

4

12

Tiếng Anh giao tiếp 2

2

Tổng số

21

* Ghi chú: Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập là các học phần ngoại khóa.

 
 
 
 
 
 
 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.