2017

Tên chương trình: TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Trình độ đào tạo : CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo     : TIẾNG ANH

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI

 

(Ban hành tại Quyết định số: 373/QĐ-CKĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)

 1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cao đẳng ngành Tiếng Anh chuyên sâu Tiếng Anh Thương mại có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả việc sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực Thương mại đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Anh.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm (tối đa không quá 5 năm)

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 tín chỉ (không kể học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh và các học phần kiến thức và kỹ năng hội nhập).

4. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đưong.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

6. Thang điểm: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

7. Nội dung chương trình:

7.1 Nội dung kiến thức của chuyên ngành:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

7.1.1

Kiến thức giáo dục đại cương (không kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh)

24

7.1.1.1

Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

7.1.1.2

Khoa học xã hội

6

 

Dẫn luận ngôn ngữ học

2

 

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

 

Cơ sở văn hoá Việt Nam

2

7.1.1.3

Ngoại ngữ

8

 

Ngữ pháp

2

 

Tiếng Anh Thương mại tổng quát 1

3

 

Tiếng Anh Thương mại tổng quát 2

3

7.1.1.4

Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên-Công nghệ-Môi trường

 

 

Tin học đại cương (thực hiện trong chương trình đào tạo kiến thức nền)

2

7.1.1.5

Giáo dục thể chất

2

 

Giáo dục thể chất

2

7.1.1.6

Giáo dục quốc phòng

8

 

Giáo dục quốc phòng-An ninh

8

7.1.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

66

7.1.2.1

Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)

10

 

Kinh tế vi mô

3

 

Kinh tế quốc tế

3

 

Quản trị học

2

 

Marketing căn bản

2

7.1.2.2

Kiến thức ngành chính

34

7.1.2.2.1

Kiến thức chung của ngành chính

12

 

Ngữ âm-Âm vị học

2

 

Dịch thuật 1

2

 

Dịch thuật 2

2

 

Văn hóa Anh Mỹ

2

 

Kỹ năng viết (Writing Skills) 1

2

 

Kỹ năng viết (Writing Skills) 2

2

7.1.2.2.2

Kiến thức chuyên sâu của ngành chính

22

 

Bắt buộc:

22

 

Tiếng Anh Marketing (English For Marketing)

3

 

Tiếng Anh Quản trị Kinh doanh (English For Business Management)

3

 

Tiếng Anh Tài chính-Ngân hàng (English For Finance and Banking)

3

 

Tiếng Anh Quản lý Nhà hàng-Khách sạn (Eng lish For Hotel and Restaurant Management)

3

 

Tiếng Anh Thư tín thương mại (English For Commercial Correspondence)

3

 

Anh văn soạn thảo hợp đồng

2

 

Thuyết trình (Presentation)

3

 

Thực hành tổng hợp Tiếng Anh Thương mại

2

7.1.2.3

Kiến thức bổ trợ

14

 

Bắt buộc:

6

 

Nguyên lý kế toán

2

 

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

2

 

Quản trị doanh nghiệp thương mại

2

 

Tự chọn: (sinh viên chọn 4 trong 8 học phần)

8

 

Giao tiếp trong kinh doanh

2

 

Thương mại điện tử

2

 

Luật kinh doanh quốc tế

2

 

Quản trị văn phòng

2

 

Quản trị kinh doanh nhà hàng-khách sạn

2

 

Tài chính-ngân hàng

2

 

Thanh toán quốc tế

2

 

Thị trường chứng khoán

2

7.1.2.4

Thực tập cuối khóa

4

 

Thực tập cuối khóa Tiếng Anh Thương mại

4

7.1.2.5

Khóa luận tốt nghiệp

4

7.1.2.5.1

Khóa luận tốt nghiệp Tiếng Anh Thương mại

4

7.1.2.5.2

Học phần học bổ sung (Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải học bổ sung 2 học phần sau)

4

 

Dịch thuật 3

2

 

Tiếng Anh Kế toán (English For Accounting)

2

 

7.2 Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập (bổ sung):

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Phương pháp học tập hiệu quả

1

2

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

1

3

Kỹ năng làm việc nhóm

2

4

Kỹ năng thuyết trình, trình bày

1

5

Soạn thảo văn bản

2

6

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộ

1

7

Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc làm

1

8

Kỹ năng khởi nghiệp

2

9

Tin học Văn phòng 1

2

10

Tin học Văn phòng 2

2

11

Tiếng Anh giao tiếp 1

4

12

Tiếng Anh giao tiếp 2

2

Tổng số

21

* Ghi chú: Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập là các học phần ngoại khóa

 
 
 
 
 
 
 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.