2017

Tên chương trình: KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Trình độ đào tạo : CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo     : QUẢN TRỊ KINH DOANH
Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI

 (Ban hành tại Quyết định số: 496 /QĐ-CKĐ ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại )

 1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về lĩnh vực kinh tế, quản lý và am hiểu về công nghệ thông tin nhằm cung cấp nguồn nhân lực thương mại điện tử chất lượng cao; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thương mại điện tử; có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.
2. Thời gian đào tạo: 3 năm (tối đa không quá 5 năm)
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 tín chỉ (không kể học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh và các học phần kiến thức và kỹ năng hội nhập).
4. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.
6. Thang điểm: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.
7. Nội dung chương trình:
7.1. Nội dung tổng quát:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

7.1.1

Kiến thức giáo dục đại cương (không kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh)

22

7.1.1.1

Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

10


Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5


Tư tưởng Hồ Chí Minh

2


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

7.1.1.2

Ngoại ngữ

6


Anh văn 1

3


Anh văn 2

3

7.1.1.3

Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên-Công nghệ-Môi trường

6


Toán cao cấp

3


Toán kinh tế

3


Tin học đại cương

2

7.1.1.4

Giáo dục thể chất

2


Giáo dục thể chất

2

7.1.1.5

Giáo dục quốc phòng

8


Giáo dục quốc phòng-An ninh

8

7.1.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

68

7.1.2.1

Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)

13


Kinh tế vi mô

3


Pháp luật kinh tế

2


Quản trị học

2


Tin học ứng dụng trong kinh doanh

2


Marketing căn bản

2


Nguyên lý kế toán

2

7.1.2.2

Kiến thức ngành chính

31

7.1.2.2.1

Kiến thức chung của ngành chính

9


Thương mại điện tử căn bản

3


Quản trị chất lượng

2


Hệ thống thông tin quản lý

2


Quản trị bán hàng trên nền TMĐT

2

7.1.2.2.2

Kiến thức chuyên sâu của ngành chính

22


Bắt buộc:

18


Kinh tế thương mại

2


Bảo mật trong kinh doanh TMĐT

2


Quản trị tác nghiệp TMĐT

3


Thanh toán điện tử

2


Marketing điện tử

2


Quản trị dự án KDTMĐT

2


Anh văn chuyên ngành

3


Thực hành kinh doanh TMĐT

2


Tự chọn: (sinh viên chọn 2 trong 4 học phần)

4


Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

2


Mạng máy tính và truyền thông

2


Phân tích hoạt động kinh doanh

2


Tâm lý khách hàng

2

7.1.2.3

Kiến thức bổ trợ

16


Bắt buộc:

10


Kế toán tài chính doanh nghiệp

2


Quản trị chuỗi cung ứng (SCM)

3


Xây dựng hệ thống thông tin TMĐT

3


Luật điều chỉnh TMĐT

2


Tự chọn: (sinh viên chọn 3 trong 6 học phần)

6


Thuế

2


Quan hệ công chúng

2


Giao tiếp trong kinh doanh

2


Thẩm định dự án đầu tư

2


Thanh toán quốc tế

2


Nghiên cứu Marketing trực tuyến

2

7.1.2.4

Thực tập cuối khóa

4


  • -Thực tập tốt nghiệp

4

7.1.2.5

Khóa luận tốt nghiệp

4

7.1.2.5.1

Khóa luận tốt nghiệp Thương mại điện tử

4

7.1.2.5.2

Học phần học bổ sung (Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải học bổ sung 2 học phần sau)

4


  • -Chiến lược kinh doanh TMĐT

2


- Tiếng Anh tổng hợp, trình độ TOEIC 500

2

7.2. Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Phương pháp học tập hiệu quả

1

2

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

1

3

Kỹ năng làm việc nhóm

2

4

Kỹ năng thuyết trình, trình bày

1

5

Soạn thảo văn bản

2

6

Kỹ năng thiết kế webside Thương mại điện tử

2

7

Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc làm

1

8

Kỹ năng khởi nghiệp

2

9

Tin học Văn phòng 1

3

10

Tin học Văn phòng 2

3

11

Tiếng Anh giao tiếp 1

4

12

Tiếng Anh giao tiếp 2

2

Tổng số

24

* Ghi chú: Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập là các học phần ngoại khóa.

8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1. Học kỳ 1

19


1.1 Học phần bắt buộc

19Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin

5Toán cao cấp

3Giáo dục quốc phòng-An ninh

8Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

1Kỹ năng làm việc nhóm

2


1.1 Học phần tự chọn

0


2. Học kỳ 2

23


2.1 Học phần bắt buộc

21Tư tưởng Hồ Chí Minh

2Anh văn 1

3Tin học văn phòng 1

3Giáo dục thể chất

2Kinh tế vi mô

3Pháp luật kinh tế

2Toán kinh tế

3Soạn thảo văn bản

2Kỹ năng thuyết trình, trình bày

1


2.2 Học phần tự chọn (SV chọn 1 trong 2 học phần)

2Giao tiếp trong kinh doanh

2Tâm lý khách hàng

2


3. Học kỳ 3

22


3.1 Học phần bắt buộc

20Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3Anh văn 2

3Thương mại điện tử căn bản

3Quản trị học

3Hệ thống thông tin quản lý

2Marketing căn bản

2Tin học văn phòng 2

3Phương pháp học tập hiệu quả

1


3.2 Học phần tự chọn (SV chọn 1 trong 2 học phần)

2Mạng máy tính và truyền thông

2Quan hệ công chúng

2


4. Học kỳ 4

21


4.1 Học phần bắt buộc

19Tin học ứng dụng trong kinh doanh

2Nguyên lý kế toán

2Quản trị bán hàng trên nền TMĐT

2Quản trị chất lượng

2Kinh tế thương mại

2Bảo mật trong kinh doanh TMĐT

2Thanh toán điện tử

2Kỹ năng thiết kế webside Thương mại điện tử

2Xây dựng hệ thống thông tin TMĐT

3


4.2 Học phần tự chọn (SV chọn 1 trong 2 học phần)

2Thanh toán quốc tế

2Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

2


5. Học kỳ 5

21


5.1 Học phần bắt buộc

19Quản trị chuỗi cung ứng (SCM)

3Quản trị tác nghiệp TMĐT

3Anh văn chuyên ngành TMĐT

3Luật điều chỉnh TMĐT

2Marketing điện tử

2Kỹ năng khởi nghiệp

2Tiếng Anh giao tiếp 1

4


5.2 Học phần tự chọn (SV chọn 1 trong 2 học phần)

2Phân tích hoạt động kinh doanh

2Thuế

2


6. Học kỳ 6

17


6.1 Học phần bắt buộc

15Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc làm

1Thực hành kinh doanh TMĐT

2Tiếng Anh giao tiếp 2

2Quản trị dự án KDTMĐT

2Thực tập cuối khóa Thương mại điện tử

4Khóa luận tốt nghiệp (SV không làm khóa luận phải học 2 học phần bổ sung sau)

- Tiếng Anh tổng hợp, trình độ TOEIC 500

- Chiến lược kinh doanh TMĐT

4


2

2


6.2 Học phần tự chọn (SV chọn 1 trong 2 học phần)

2Nghiên cứu Marketing trực tuyến

2Thẩm định dự án đầu tư

2© 2015 KTDN. All Rights Reserved.